ASOCIÁCIA VEĽKODISTRIBÚTOROV LIEKOV

Asociácia veľkodistribútorov liekov  je samosprávne a dobrovoľné združenie právnických osôb – držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch so sídlom v Slovenskej republike, vytvorené za účelom ochrany a všestrannej podpory spoločných záujmov svojich členov vyplývajúcich z ich úloh a postavenia vo vzťahu k štátnym orgánom ako i k ostatným článkom distribučného reťazca.

Poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s účelom a cieľmi združenia

Obhajuje spoločné záujmy svojich členov voči Národnej rade Slovenskej republiky, vláde, ministerstvám, ústredným orgánom štátnej správy, zástupcom priemyslu a lekárnikov

Predkladá parlamentu, vláde, ministerstvám, ŠÚKL-u, zdravotným poisťovniam a lekárenskej komore návrhy vo veciach, ktoré ovplyvňujú držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov a na ich žiadosť pôsobí ako poradca