Október 2020

Snaha Asociácie veľkodistribútorov liekov AVEL napraviť nespravodlivo stanovenú degresívnu obchodnú prirážku verejných lekární a veľkodistribúcie.

Obchodné prirážky sú určené v Opatrení MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a sú definované ako „Maximálne ceny obchodného výkonu u držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov a dodávateľa dietetických potravín a ako maximálne ceny obchodných výkonov u držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni“. Ceny obchodných výkonov neboli upravené od roku 2012  a tým fakticky neboli zohľadnené meniace sa ekonomické podmienky (napríklad nárast mzdy v národnom hospodárstve o viac ako 60%, odmeňovanie za nočné služby, víkendy a sviatky, zvýšenie cien energií)  a predovšetkým zvyšujúca sa náročnosť a tým nákladovosť práce lekárnikov a veľkodistribútorov (prísne legislatívne požiadavky napríklad odborná a technická dokonalosť správnej lekárenskej a distribučnej praxe, emergentný systém, overovanie pravosti liekov a pod.)

    Pre oživenie pamäti uvádzame, že ešte v roku 2017 bývalým ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom bolo uložené vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martinovi Smatanovi venovať sa analýze a  výsledkom štúdie o vývoji slovenského farmaceutického trhu z pohľadu distribútorov a lekární od roku 2007, ktorú spracovala renomovaná nezávislá spoločnosť QuintilesIMS. Nasledovali dva roky nesplnených sľubov, nedodržaných termínov  na spracovanie návrhov zmeny degresívnej  maximálnej ceny obchodných výkonov distribútorov liekov a verejných lekární zo strany MZ SR. Stalo sa tak napriek tomu, že reformný zámer MZ SR s názvom „Lepšia regulácia – kvalitnejšie a udržateľné zdravotníctvo“ definoval problémové a prioritné oblasti. Jednou z nich bola aj cenová politika v oblasti cien služieb a výkonov vo verejných lekárňach a vo veľkodistribúcii liekov!!! Úsilie členov AVEL-u (a z počiatku aj Slovenskej lekárnickej komory) bolo  zavŕšené rozhodnutím ministra zdravotníctva MUDr. Mareka Krajčího.

Tím pracovníkov MZ SR pod vedením generálneho tajomníka služobného úradu Ing. Mgr. Mariána Kolníka, štátnej tajomníčky JUDr. Ing. Jany Ježíkovej a generálneho riaditeľa Sekcie farmácie a liekovej politiky MVDr. Mgr. Petra Mrvu, MPH sa návrhom na zvýšenie degresívnej obchodnej prirážky usilovne venuje.

     Na spoločných pracovných rokovaniach so zástupcami AVEL-u boli prerokované všetky analýzy a podklady spracované na základe ustanovení Vyhlášky č. 87/1996 Z.z. Ministerstva financií SR, ktorou sa vykonáva Zákon č. 18/1996 Z.z.o cenách. Asociácia veľkodistribútorov liekov AVEL odporúča zvýšiť degresívnu obchodnú prirážku vo všetkých cenových pásmach a prijatie ucelenej koncepcie cenovej regulácie obchodných výkonov pre verejné lekárne a veľkodistribútorov liekov tak, aby sa regulované ceny stali predvídateľnými. Mali by sa každoročne valorizovať v závislosti od rastu nákladov regulácie.

Za prelomový považujeme návrh generálneho tajomníka služobného úradu Ing. Mgr. Mariána Kolníka. Jeho návrh je upustiť od stanovenej fixnej maximálnej ceny obchodných výkonov a každoročne upraviť maximálne ceny v závislosti od inflácie !!!

 

 

 

29.11.2019

HISTÓRIA CENOVEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH VÝKONOV (degresívnej obchodnej prirážky) PRI DODÁVKACH LIEKOV

Po roku 1989 sa Federálne ministerstvo financií a Ministerstvá financií ČR a SR sa rozhodli vo verejnom záujme regulovať ceny v zdravotníctve. Prijatý bol Zákon, ktorý definoval cenotvorbu liekov na úrovni distribútorov a na úrovni lekární. Cena distribútora sa stanovila tak, že k cene výrobcu (nákupnej cene) sa pripočítala 13% marža a vznikla „veľkoobchodná cena distribútora“. K tejto cene lekáreň pripočítala 21 % maržu a stanovila sa „maloobchodná cena“ lieku pre pacienta.

V roku 1996 Národná rada SR prijala Zákon o cenách, podľa ktorého sa ceny regulovali  na základe tzv. Ekonomicky oprávnených nákladov a primerané zisku. Podklady zabezpečené ADL potvrdili a obhájili výšku obchodných výkonov jednak pre distribútorov (13% marža) ako aj pre lekárne (21% marža). Pre ilustráciu uvádzam teoretický výpočet cenotvorby u lieku s cenou 100 jednotiek (bez kalkulácie DPH):

Výrobná cena: 100

Cena distribútora: 100 + 13% = 113

Marža distribútora = 13

Cena lekárne: 113 + 21% = 136,73

Marža lekárne = 23,73

Od roku 2002 Ministerstvo financií SR zmenilo spôsob výpočtu ceny. Marže distribútora a lekárne sa pripočítali nie ako doteraz k nákupnej cene, ale k úradne stanovenej cene výrobcu. Došlo tak k prvému zníženiu obchodných výkonov a to predovšetkým v lekárňach. Opäť teoretický nový výpočet dokazuje zníženie marže lekárne o 11,5 %:

Výrobná cena: 100

Cena distribútora: 100 + 13% = 113

Marža distribútora = 13

Cena lekárne: 113 + ( 21% zo 100) = 134,00 

Marža lekárne = 21,00   (zníženie z 23,73 o 2,73 t.j. zníženie o 11,5 %)

Postupnými politickými rozhodnutiami Ministerstva zdravotníctva SR bez analýzy Ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku v zmysle Zákona o cenách došlo k ďalším reguláciám v cenotvorbe. Bolo to zníženie marží pri pomôckach pre stomikov a inkontinencii, pri vakcínach, pri „drahých“ liekoch označených symbolom „F“, pri liekoch registrovaných nehradených z poistenia a neviazaných na Recept až po zavedenie degresívnej obchodnej prirážky. Výsledkom je priemerná obchodná prirážka (marža) distribútorov 3,6 % a priemerná obchodná prirážka lekárne 15,2 % v roku 2018. Z teoretického výpočtu cenotvorby vyplýva, že tieto politické rozhodnutia prijaté s cieľom šetrenia nákladov na lieky postihli lekárne ale aj distribúciu o viac ako 27 %:

Výrobná cena: 100

Cena distribútora: 100 + 3,6 % = 103,60

Marža distribútora = 3,60 (zníženie o 9,40  t.j. zníženie o 27,7 %)

Cena lekárne: 103,60 + (15,2% zo 100) = 118,80 

Marža lekárne = 15,20   (ďalšie zníženie z 21 o 5,80 t.j. ďalšie zníženie o 27,6 %)

Pre jasnejšie a presnejšie vysvetlenia vývoja cenotvorby treba ešte spomenúť Zákon 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Ten stanovil ceny liekov ako maximálne ceny, ktoré nesmú prekročiť priemer troch najnižších cien v krajinách EÚ. Zákonite sa znížili aj marže celého liekového reťazca a to pre distribučné spoločnosti o 77,8 % a pre lekárne o 48,8 %:

Výrobná cena: znížená zo 100 na 80

Cena distribútora: 80 + 3,6 % = 82,88

Marža distribútora = 2,88 (zníženie z pôvodných 13 t.j. zníženie o 77,8%)

Cena lekárne: 82,88 + (15,2% z 80) =  95,04

Marža lekárne = 12,16   (ďalšie zníženie z pôvodných 23,73 t.j. zníženie o 48,8%)

Aké je východisko z tejto situácie?

Konkurenčné prostredie s veľkým množstvom verejných lekární a s rastúcim podielom lekární v sieťach vytvára enormný ekonomický tlak, ktorého výsledkom je klesajúca ekonomická výkonnosť lekární s dosahom na všetkých lekárnikov a v konečnom dôsledku aj na veľkodistribučné spoločnosti. Odmeňovanie lekárnikov a veľkodistribútorov sa musí zmeniť. Tu nejde len o zvýšenie príjmov, ale o schopnosť zabezpečiť chod lekárne, modernizáciu informačných systémov pre eZdravie, eRecept, eKasu, overovanie originality liekov, vzdelávanie farmaceutov a farmaceutických laborantov a samozrejme v neposlednom rade možnosť adekvátne finančne oceniť prácu zamestnancov.

Pokiaľ nie je vôľa riešiť tento stav ako doteraz „politickým“ rozhodnutím, zostáva už len vyvinúť tlak a nátlak na rešpektovanie Zákona o cenách a kvantifikovať Ekonomicky oprávnené náklady so zohľadnením primeraného zisku. Samozrejmosťou by mala byť diskusia aj o možnosti zavedenie hodnotenia odborných výkonov farmaceuta.

 

 

28.05.2019

AVEL je od roku 2017 členom európskej asociácie veľkodistribútorov GIRP

GIRP vyzýva novozvolené inštitúcie EÚ a politiky na riešenie kľúčových problémov, ktoré zaisťujú členovia GIRP tak, aby mohli riadne plniť svoje povinnosti voči pacientom:

  1. Uznať úlohu a funkciu veľkodidtribútorov liekov
  2. Zabezpečiť udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti
  3. Uistiť sa, že náklady na reguláciu neochromia distribučný sektor zdravotníctva
  4. Motivovať zdravotné distribučné digitalizácie
  5. Zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť a odstránť nerovnosti z dodávateľského reťazca
  6. Zlepšiť dostupnosť liečiv a pomôcť znížiť ich nedostatok

GIRP je zastrešujúcou organizáciou pre farmaceutických full-line veľkoobchodníkov a distribútorov zdravotníckych výrobkov a služieb v Európe. Zastrešuje národné asociácie z viac ako 750 farmaceutických veľkoobchodov z 33 európskych krajín, ako aj významné medzinárodné a celoeurópskej distribučné spoločnosti zdravotníctva. Členovia GIRP zamestnávajú viac ako 140.000 ľudí a dodávajú okolo 15 miliárd balení liekov, rovnako ako širokú škálu zdravotníckych výrobkov ročne. Vzhľadom k tomu, že členovia GIRP sú životne dôležitým spojovacím článkom v oblasti zdravotnej starostlivosti, sú zaviazaní k rozvoju a poskytovaniu inovatívnych a efektívnych zdravotníckych produktov a služieb s cieľom zlepšiť zdravie a pohodu pacientov v celej Európe.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

11.04.2019

Členská schôdza schválila návrh hlavných úloh (tém) AVEL na nové dvojročné funkčné obdobie orgánov, ktorými by sa mala Asociácia zaoberať:

1.      Náprava nespravodlivo stanovenej degresívnej marže vrátane každoročnej valorizácie

2.      Definovať úlohy a postavenie „veľkodistribútora“ a jej ustanovenie v Zákone o lieku

3.      Aktívne ovplyvňovať FMD a obhajovať záujmy veľkodistribútorov v rámci členstva v SOOL

4.      Ochrana záujmov distribútorov navonok a dovnútra AVELu

5.      Aktívna komunikácia so všetkými relevantnými subjektami, ktorú môžu byť AVELu nápomocní (resp. môžu uškodiť)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

26.04.2017

AVEL SA STAL RIADNYM (ZAKLADAJÚCIM) ČLENOM SLOVENSKEJ ORGANIZÁCIE PRE OVEROVANIE LIEKOV - SOOL

  • Cieľom založenia združenia je s ohľadom na Smernicu 2001/83/ES, Smernicu 2011/62/EÚ a Delegované nariadenie 2016/161 vyvinúť a implementovať efektívny systém overovania pravosti liekov v Slovenskej republike, ktorý nebude prevádzkovaný za účelom dosahovania alebo vytvárania komerčného zisku, zatiaľ čo náklady na prevádzku tohto systému budú znášať držitelia povolenia na výrobu liekov opatrených ochrannými prvkami v zmysle Článku 54a ods. 2 písm. e) Smernice 2001/83/ES a čiastočne sa na nich budú podieľať aj ostatní účastníci liekového reťazca podľa zásad dojednaných v modeli alokácie nákladov EMVO.
  • Cieľom založenia združenia je tiež vytvorenie komplexného rámca pre implementáciu Smernice 2011/62/EÚ, ktorý bude určovať, okrem iného, prístup k údajom, podmienky kontroly a prevádzkové pravidla Národného registra, ktorý bude prepojený s Centrálou a ostatnými Národnými registrami v rámci členských štátov EÚ, čím sa vytvorí Registračný systém, pričom v rámci tejto platformy si budú môcť účastníci liekového reťazca overiť pravosť každého Lieku, zatiaľ čo Registračný systém bude interoperabilný medzi jednotlivými členskými štátmi a bude fungovať vo vzťahu ku všetkým Liekom s povinnosťou byť opatrený ochrannými prvkami.
  • Združenie bude poskytovať služby (napríklad na základe zmlúv uzatvorených medzi združením a držiteľmi registrácie humánnych liekov), z ktorých bude dosahovať príjmy. Združenie tak bude nezávisle vykonávať ekonomickú činnosť v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Touto ekonomickou činnosťou však nebude podnikateľská činnosť v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, nakoľko táto činnosť nebude vykonávaná za účelom dosahovania zisku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2017

SPOLOČNÉ MEMORANDUM AVEL - SLeK

Dňa 17.02.2017 sa uskutočnilo prvé rokovanie novozaloženej Asociácie veľkodistribútorov liekov AVEL s jej významným partnerom a to Prezídiom Slovenskej lekárnickej komory. Rokovania sa za AVEL zúčastnili RNDr. Tomislav Jurik, CSc. – prezident, Ing. Petr Doležal, PharmDr. Ján Holec, PharmDr. Michal Krejsta, MBA a RNDr. Jozef Pospíšil, za druhú stranu SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident, PharmDr. Vasil Šatník, PhD. a PharmDr. Patrik Vitkovský.

Spoločnou témou bola predovšetkým stabilita a udržateľnosť liekového reťazca pre spoločné a úspešné zaistenie verejnej služby všetkým pacientom v Slovenskej republike. Obe strany zhodne konštatujú, že pokračujúce prepady cien a úhrad liekov spoločne s nárastom nových povinností (novela zákona o lieku, nový emergentný systém, budúce overovanie pravosti liečiv atď.) a vyššou prácnosťou a neuspokojivou platobnom morálkou niektorých ústavných zdravotníckych zariadení sú kritickým mixom pre finančnú udržateľnosť systému a priamo môže ohroziť pacienta.

Zúčastnení diskutovali o praktických dopadoch prijatej novely zákona o lieku, ktorá by mala primárne zaistiť časovú a miestnu dostupnosť liekov pacientom. Iba dôsledná kontrolná činnosť v rámci protiexportných pravidiel skutočne zabráni nežiadúcim a nelegálnym reexportom. Prípadnú nedostupnosť niektorých liekov môžeme však očakávať aj naďalej. Sú totiž veľakrát dôsledkom problémov vo výrobe držiteľa licencie, alebo v dôsledku zvýšenej spotreby pri neočakávanej zdravotnej situácii ako je napr. epidémia, ale tiež v dôsledku kvalitatívnych problémov atď. V takýchto prípadoch bohužiaľ emergentný systém nebude funkčný a prinesie len významné predraženie činnosti všetkých distribútorov.

Už dnes členovia Asocicácie AVEL realizujú všetky prijaté objednávky najneskôr do 24 hodín v súlade s platným zákonom o lieku. Lekárne sú zásobované aj 2x a viackrát denne. Preto by nemal nastať problém s dodávkou lieku do 48 hodín, pokiaľ držiteľ licencie dodrží svojich 24 hodín na dodanie lieku do skladov distribútora.

Asociácia AVEL združuje troch najvýznamnejších distribútorov dodávajúcich lekárňam kompletný sortiment liekov a zdravotníckeho materiálu - spoločnosti MED – ART, spol.s r.o., PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Na dennej báze dodávajú viac ako 85% dodávok týchto produktov zdravotníckym zariadeniam v Slovenskej republike. Vďaka svojmu celoplošnému pôsobeniu zásobujú viac ako 1.900 lekární a nemocníc sortimentom cca 20.000 produktami s cieľom plynulého zásobovania trhu a pacientov. Plnia tak svoju verejnú službu a nenahraditeľnú úlohu v rámci liekového reťazca.

Zúčastnení sa zhodli na potrebe vypracovania nezávislej relevantnej analýzy vývoja predovšetkým ekonomických podmienok činnosti distribučných spoločností a lekární za minimálne predchádzajúcich 5 rokov. Dopadová analýza by mala obsahovať dopad erózie cien a úhrad na obchodnú maržu distribúcie a lekární. Súčasne by mala ukázať nárast prácnosti v raste objemov expedovaných a dispenzovaných balení liekov a zadlžovanie liekového reťazca. Bola prerokovaná vzájomná spolupráca (projektová, finančná, komunikačná a intervenčná) pri zabezpečení dopadovej analýzy a dohodnuté bolo, že Prezídium SLeK zašle do 23.02.2017 svoj návrh štruktúry/zadania dopadovej analýzy na vývoj ohodnotenia práce lekární. Po predložení cenovej ponuky od spoločnosti IMS Health, ktorá bude oslovená na vypracovanie dopadovej analýzy, sa SLeK vyjadrí k prípadnej cenovej participácii.

Zástupcovia AVEL vyjadrili súhlas s partnerstvom v budúcich projektoch SLeK. Svoju účasť potvrdili na Konferencii lekárenských komôr Višegrádskej 4 v dňoch 23.-25.03.2017 konanej na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave.

 

V Bratislave, 17.02.2017

Zapísal: RNDr. Jozef Pospíšil, výkonný riaditeľ AVEL